Podpis Elektroniczny

Z dniem 01 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Rozpoczęcie stosowania wspomnianego rozporządzenia nie wiąże się z rezygnacją ze stosowania dotychczasowych narzędzi używanych na rynku. Wprowadzone rozwiązania prawne wspiera i rozszerza ich działanie, stwarzając podstawy do transformacji zgodnej z nowymi uregulowaniami. Celem przedstawienia kluczowych informacji w zakresie nowych regulacji, poniżej znajduje się tematyczna prezentacja.

Dla Mieszkańców