Konta bankowe Urzędu

W przypadku dokonywania wpłat na rzecz Miasta Zabrze środki należy przekazywać zgodnie z poniższym:
Miasto Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
ING Bank Śląski S.A.

57 1050 1230 1000 0023 5387 1094


W przypadku dokonywania płatności międzynarodowych na rachunek Miasta Zabrze należy dodać kod SWIFT: INGBPLPW
W niżej wymienionych placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie jest pobierana prowizja od wpłat dokonywanych na rachunki Miasta Zabrze:
ul. Wolności 205,
ul. Wolności 289,
ul. Krakowska 54.

Oczywiście tak jak do tej pory Miasto Zabrze ma specjalne wyodrębnione rachunki do przyjmowania wpłat z różnych tytułów. I tak na niżej podane rachunki bankowe winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

 • darowizn,
 • dzierżawy,
 • grzywien,
 • informacji o środowisku,
 • informacji publicznej,
 • kar,
 • licencji na taxi i transport ciężki,
 • mandatów,
 • opłat cmentarnych,
 • opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
 • opłat lokalnych,
 • sprzedaży,
 • trwałego zarządu,
 • usług kartograficzno – geodezyjnych,
 • wieczystego użytkowania gruntu,
 • wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydania prawa jazdy,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2014 r. Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, Poz. 14146) informujemy:

 • Od dnia 01.07.2014 r. – karty parkingowe będą wydawane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16, tel. 32 277 78 45)
 • Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 roku zachowają ważność do 30 czerwca 2015 roku.

77 1050 1230 1000 0023 5387 1219

 • czynszu najmu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa pod reklamy,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępniania danych osobowych,
 • wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.

95 1050 1298 1000 0023 5392 7110

 • należności od dłużników alimentacyjnych.

29 1050 0099 6483 2206 0000 0000

 • opłaty skarbowej.

35 1050 1230 1000 0023 5387 1490

 • spłaty pożyczek przyznanych osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

33 1050 0099 6482 6960 4301 6099

 • opłaty za gospodarowanie odpadami


Osoby, które nie otrzymają indywidualnego rachunku bankowego powinny uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami na w/w rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, wskazując adres nieruchomości, dla której dokonywana jest płatność.

Podatnicy oraz kontrahenci, którzy otrzymali informację o indywidualnych numerach rachunku, proszeni są o dokonywanie wpłat na przyznane konta.

Dla Mieszkańców