Akcja Zima 2020/2021

Zarządzeniem nr 760/IK/2020 prezydenta Zabrza z 22 października w naszym mieście powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej. Zatwierdzono również plan prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza w sezonie 2020/2021

Celem działań Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych poprzez:

 • koordynację i nadzór w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej,
 • organizację całodobowego pogotowia Akcji Zimowej,
 • utrzymanie sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego wyznaczonego do prowadzenia Akcji Zimowej,
 • prowadzenie walki z gołoledzią, oblodzeniem i śliskością,
 • oczyszczanie miasta ze śniegu i błota pośniegowego.

Za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem i za nadzór tych prac odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8.

Usuwaniem śliskości i śniegu oraz utrzymaniem czystości w ramach zadania:

– Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze, wykonywać będzie konsorcjum firm:

 1. MPGK Zabrze (lider)
 2. ZUKTZ Jacek Wieczorek (partner).

– Zimowe utrzymanie chodników zarządzanych przez MZDiII, wykonywać będą firmy:

 1. ZUKTZ Jacek Wieczorek Bytom (dzielnice Helenka, Rokitnica, Grzybowice),
 2. Forester Wojciech Owczarczyk Zabrze (dzielnice Mikulczyce, Oś. Kopernika, Biskupice, Oś. Młodego Górnika, Śródmieście, Makoszowy, Maciejów, Oś. Kotarbińskiego, Guido, Kończyce),
 3. konsorcjum firm Probud Andrzej Proske Zabrze – Joker  Kubica, Leksowski, Mosińska Zabrze (dzielnice Zaborze,  Pawłów).

– Zimowe utrzymanie przystanków komunikacyjnych, wykonywać będzie firma:

 1. Probud Andrzej Proske Zabrze.

Z ramienia przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej (prezydenta Miasta Zabrze) funkcję koordynatora i nadzoru prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze sprawować będzie dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

W tym celu w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr (32) 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZDiII oraz w razie zajętej linii umożliwiająca pozostawienie nagrania interwencji).

Poza godzinami pracy MZDiII, zgłoszenia przyjmowane są przez:

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada br. do 31 marca 2021 r.

Dla Mieszkańców