9.I.2020r. – dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 1: „Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” (dz. nr: 380/156, 690/156, 925/284, 433/178, 1226/70, 584/163, 382/16, 869/186, 774/4, 944/39 – obręb 0002 Biskupice /0008 Ruda gmina Zabrze): 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) z 09.01.2020r. (sygn. WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 2/2020), 2. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 09.01.2020r. (sygn. WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 3/2020), 3. Pismo do Dyrektor Zarządu Zlewni -Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 09.01.2020r. (sygn. WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 4/2020). Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 10 stycznia 2020r. do 24 stycznia 2020r.

Dla Mieszkańców