3.XII.2019r. – dot. przedsięwzięcia pn.: pn.: „Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a” – (działki numer: 4074/79, 4076/76)


dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a” – (działki numer: 4074/79, 4076/76): 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) z 03.12.2019r. (sygn. WE.6220.1.22.2019.JKW, Lp. 3/2019), 2. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 03.12.2019r. (sygn. WE.6220.1.22.2019.JKW, Lp. 4/2019), 3. Pismo do Dyrektor Zarządu Zlewni -Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 03.12.2019r. (sygn. WE.6220.1.22.2019.JKW, Lp. 5/2019). Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 4 grudnia 2019r. do 18 grudnia 2019r.

Dla Mieszkańców