29.IV.2020r. – dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy”

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Nr 3 w Zabrzu Makoszowy” – (miejsce realizacji: dz. 2219/96 – ul. Makoszowska 6 w Zabrzu): (1) Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinię odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…) – 29.04.2020r.; (2) Pismo do Wód Polskich w Gliwicach o opinię odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…) – 29.04.2020r.; (3) Ogłoszenie dla stron postępowania (…)- 29.04.2020r.

Dla Mieszkańców