25.11.2019r. –Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 5: „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. 26/2, 28/1, 4/1, 47/1)

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: część 5: „Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” (dz. nr: 26/2, 28/1, 4/1, 47/1): (1). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) z 25.11.2019r. (sygn. WE.6220.1.2019.JKW, Lp. 2/2019), (2). Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 25.11.2019r. (sygn. WE.6220.1.2019.JKW, Lp. 3/2019), (3). Pismo do Dyrektor Zarządu Zlewni -Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…) z 25.11.2019r. (sygn. WE.6220.1.2019.JKW, Lp. 4/2019). Powyższe podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 26 listopada 2019r. do 10 grudnia 2019r.

Dla Mieszkańców