23.12.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn.:”Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Zabrzu” – ul. Wolności 484


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o wydanej 23.12.2019r. Decyzji Nr OŚ/20-2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Zabrzu” – (Miejsce realizacji – działki nr: 2239/176, 2216/176, 2218/168, 2220/165, jednostka ewidencyjna Zabrze, obręb Zabrze (247801_1.11.4) – ul. Wolności 484, 41-800 Zabrze). Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 24 grudnia 2019r. do 7 stycznia 2020r.

Dla Mieszkańców