Zwolnienia i ulgi oferowane przez Zabrze

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Zabrze nie będzie pobierana opłata targowa.
Informujemy, że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku  na terenie miasta Zabrze nie będzie pobierana opłata targowa.

Podatek od nieruchomości
Przedsiębiorca posiadający nieruchomość na terenie Miasta Zabrze i którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 1 kwietnia 2020 r. do dwóch miesięcy po dniu odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.
Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy:
a) którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b) którzy nie zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono uproszczoną procedurę uzyskania zwolnienia tzn. złożenie wniosku wraz z oświadczeniem (stanowią załącznik do uchwały).
Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, zobowiązani zostali do złożenia wniosku (stanowi załącznik do uchwały) wraz z dokumentami potwierdzającymi spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 bez oświadczenia.
W pierwszym przypadku dokumenty można składać w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., natomiast w drugim do dnia 31 października 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 32 37 33 385

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 32 37 33 385

Czynsz w lokach gminnych
Dzierżawa nieruchomości gminnych
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 może ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub wieczyste użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do dwóch miesięcy po jego zakończeniu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
Pomoc może zostać przyznana na podstawie wniosku złożonego do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900
Wydział Obrotu Nieruchomościami – tel. 32 37 33 478

Czynsze w lokalach gminnych
Dla najemców prowadzących w gminnych lokalach działalność o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym wprowadzono możliwość uzyskania zwolnienia z opłat czynszu. Z takiej pomocy można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900

Dzierżawa nieruchomości gminnych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizacje społeczne mają możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za dzierżawę gruntu.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 307
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca br. w gminnym systemie gospodarowania odpadami pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w nieruchomościach mieszanych. W związku z tym właściciele/najemcy/dzierżawcy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą w sytuacji zawieszenia jej prowadzenia na czas pandemii w celu zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni zwrócić się pisemnie do właściciela lub zarządcy w celu złożenia nowej deklaracji pomniejszającej lub wygaszającej. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – tel. 32 37 33 480

Opłata za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu
Na mocy Zarządzenia nr 221/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze, od 26 marca br. do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej – tel. 32 277 68 00

Opłaty na targowiskach gminnych pobieranych przez MOSiR Zabrze Sp. z o.o.
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na targowiskach miejskich wprowadzono:

  • Ograniczenie poboru dziennych opłat targowych na terenie miasta Zabrze oraz opłat eksploatacyjnych na terenie targowiska przy ul. Jagiełły w Zabrzu – ograniczenie czasowe od 17.03.2020 r. do odwołania
  • Obniżenie 50 % opłat wynikających z umów zawartych na targowisku w Zabrzu przy ul. Jagiełły, ulga będzie naliczana na wniosek kontrahenta zawierający oświadczenie o wstrzymaniu lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności – ograniczenie czasowe od 01.04.2020 r. do odwołania
  • Rozpatrywanie wniosków kontrahentów w sprawie płatności wynikających zawartych umów, decyzje będą podejmowane indywidualnie i na wniosek kontrahenta.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – tel. 32 27 16 640

Ponadto przedsiębiorcy mogą stale korzystać z ulg i zwolnień obowiązujących niezależnie od sytuacji kryzysowej

Podatki i opłaty lokalne
(podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbowa)

Przedsiębiorca, który posiada zaległości lub mający przejściowe trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań wobec Miasta Zabrze, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi (w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym).

Do katalogu ulg należą:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą kwalifikuje się jako:
1) nie stanowiące pomocy publicznej;
2) stanowiące pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowiące pomoc publiczną określoną w art. 67b § 1 pkt 3) lit a-m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.).

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 32 37 33 385
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – tel. 32 37 33 489

Zobowiązania publicznoprawne
(Opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania wraz z opłatą dodatkową, opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanku lub dworca Miasta Zabrze, opłaty za dzierżawę gruntów gminy i Skarbu Państwa pod reklamy, dzierżawy słupów ogłoszeniowych, zwrotu kosztów oświetlenia, opłaty z tytułu kosztów za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego w trybie art 50a oraz 130 a Prawa o ruchu drogowym)

Przedsiębiorca, który posiada zaległości lub mający przejściowe trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań wobec Miasta Zabrze, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi.

Do katalogu ulg należą:
a) umarzenie w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
b) umarzenie w części, odroczenie terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenie na raty płatności całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą ulgi w spłacie zobowiązań:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowią pomoc publiczną określoną w art. 64 ust. 2 pkt 3 lit. a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej – tel. 32 27 76 800

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
Jest możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze lub Skarbu Państwa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami – tel. 32 37 33 478

Dla Biznesu