Zabrze przestrzenią rozwoju

Dofinansowanie z UE na projekty szkoleniowo-doradcze w obszarze dostępności

08.07.2024

Za tydzień, 15 lipca, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie nabór wniosków pn. „Dostępność Dyrektywa EAA”, w ramach działania „Kadry nowoczesnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Będzie można uzyskać dofinansowanie na ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze w obszarze dostępności.

Celem konkursu jest wybór podmiotów, które będą realizować projekty szkoleniowo-doradcze w obszarze dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawnych, które wynikają z Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA – European Accessibility Act).

Link do naboru: Dostępność Dyrektywa EAA – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 85,5 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?
– przedsiębiorcy;
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
– partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658);
– organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
– podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
– stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i może sięgać od 9 500 000 zł do 12 214 285 zł.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty:
– rekrutacji potencjalnych uczestniczek lub uczestników usług szkoleniowych lub doradczych;
– usług szkoleniowych lub doradczych związanych ze szkoleniem;
– pośrednie;
– zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy – na poziomie Beneficjenta.

Uczestnikami/uczestniczkami projektów szkoleniowo-doradczych mogą być pracownice i pracownicy mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2024 r. o godz. 10.00.