Zabrze przestrzenią rozwoju

Za tydzień V sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2024-2029

17.06.2024
Ratusz w Zabrzu

24 czerwca, o godz. 12.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (sala nr 115) przy ul. prof. Zbigniewa Religi 1 odbędzie się V sesja Rady Miasta Zabrze w kadencji 2024-2029.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Zabrze w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2023 rok;
  • przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/114/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
  • przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Zabrze z 2023 roku;
  • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku;
  • dyskusja;
  • głosowanie nad uchwałą;
 2. nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2023 rok:
  • przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok oraz przedstawienia wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2023 rok;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok oraz przedstawienia wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2023 rok;
  • dyskusja;
  • głosowanie nad uchwałą;
 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze;
 5. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;