Zabrze przestrzenią rozwoju

Sięgnij po dofinansowanie na własną oczyszczalnię

26.03.2024

Od 2 kwietnia ponownie przyjmowane będą wnioski w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia”. Wznowienie naboru to efekt zwiększenia puli planowanego budżetu Programu.

Celem Programu „Przydomowa oczyszczalnia” jest wspomaganie działań umożliwiających zagospodarowanie ścieków socjalno-bytowych na terenach, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Pomoc finansowa skierowana jest do osób fizycznych na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 metra sześciennego na dobę.

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne, która są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, w tym także właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą podłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dotacja może być udzielona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków istniejących oraz dla budynków w budowie lub planowanych do budowy pod warunkiem oddania budynku do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym. Nieruchomości powinny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 5 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dotacja nie jest udzielana na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków w których jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza. Program nie obejmuje również wykonywania przydomowych oczyszczalni dla nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne (budynki letniskowe, rekreacyjne, ogródkowe).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, zapisać na dysku a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu beneficjenta w menu po lewej stronie.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do Biura Podawczego WFOŚiGW przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.tys..zł. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 32 60 32 346, 60 32 261, 60 32 230, 60 32 207, 60 32 345, 60 32 327, 60 32 344.