Trwa akcja zimowa na zabrzańskich drogach

28.11.2023

W naszym mieście od 1 listopada rozpoczęła się “Akcja Zimowa”. Zarządzeniem nr 975/IK/2023 prezydenta Zabrza z 20 października br. w naszym mieście powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej. Zatwierdzono również plan prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza w sezonie 2023/2024.

Za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem i za nadzór tych prac odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8.

Z ramienia przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej (prezydenta Miasta Zabrze) funkcję pełnomocnika prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza sprawuje naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Zabrzu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna – dzwoniąc po godz. 15.30 na nr (32) 277 68 88 – można pozostawić nagranie interwencji. Natomiast w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZD pod nr tel.: (32) 277 68 00.

Poza godzinami pracy MZD zgłoszenia przyjmowane są również przez:

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizują siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada br. do 31 marca 2024 r.