Zabrze przestrzenią rozwoju

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś je do urzędu!

17.11.2023

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowane zezwolenie poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 wskazanej ustawy właściciele nieruchomości niewykonujący powyższych obowiązków podlegają karze grzywny.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce Miasto Zabrze/Ekologia/Opróżnianie zbiorników bezodpływowych pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/14424.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą kontrolować właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania ww. obowiązków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie Miasta Zabrze, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinien zgłosić zbiornik bezodpływowy/przydomową oczyszczalnię ścieków do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Zabrzu zgodnie z formularzem do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (w załączeniu).

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zabrzu do biura podawczego lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, ul. Powstańców Śląskich 57, Zabrze 41800 lub przez skrzynkę podawczą organu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP – /2478/skrytka).