Zabrze przestrzenią rozwoju

Ruszył nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

05.09.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zgłoszenia można dokonać do 7 września.

Wnioski finansowane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.
 
W ramach projektu zakłada się doposażenie stanowisk pracy dla 11 osób bezrobotnych.
Na utworzenie stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu,  zwłaszcza znajdujące się w następujących grupach:

  1. osoba młoda w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające piecze zastępczą, pochodzenia migranckiego;
  2. znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobieta, osoba starsza    (w wieku 50 lat i więcej), osoba z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach. 

Ww. osoby nie mogą jednocześnie otrzymywać wsparcia w ramach innego projektu z  zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej, dofinansowanego ze środków EFS+.
Kwota refundacji: do 38.000,00 zł
Wnioski przyjmowane są od godz. 8.00 pierwszego dnia naboru do godz. 14.00 ostatniego dnia naboru. Wnioski złożone w dniu 7 września po godz. 14.00 nie podlegają rozpatrzeniu
Kompletny wniosek można złożyć w jednej z następujących form:

1. W formie papierowej – wnioski przyjmowane są w godzinach: 8.00-15.00.
(7 września br., czyli ostatniego dnia naboru, wnioski są przyjmowane do godz. 14.00):

  • w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9 (pokój 8.05),
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9
  • za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do tut. urzędu),       

2. W formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
3. W formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
    zaufanym, następującymi metodami:

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 38.