Zabrze przestrzenią rozwoju

Jak segregować bioodpady?

26.05.2023

W związku z informacjami otrzymanymi od wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w zakresie nieprawidłowego udostępniania bioodpadów Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina najważniejsze zasady związane z prawidłowym przygotowaniem odpadów celem ich odbioru.

Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bioodpady niemieszczące się w pojemnikach w szczególności odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, należy dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte do zagospodarowania lub zlecić ich odbiór i zagospodarowanie w ramach usługi dodatkowej.

W ramach usług dodatkowych można zakupić worki lub wynająć kontener o pojemności 5, 7 i 10 m3. Szczegóły dotyczące realizacji tych usług wraz z stosownym formularzem znajdą Państwo w uchwale nr XXX/495/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/uchwaly/)

Bioodpady udostępniane w workach oznakowanych logo wykonawcy usługi, lecz przeznaczonych do zbiórki innych frakcji selektywnie zbieranych tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier również nie zostaną odbierane.

Odpady w postaci całych krzewów, drzew, czy ich części o obwodzie przekraczającym 15-20 cm ze względu na rozmiar nie są odbierane ze względu na ryzyko uszkodzenia pojazdu, jakim są odbierane, lub w dalszym procesie samej instalacji przesiewania bioodpadów. Tego rodzaju odpady poddawane są innym procesom przetwarzania niż bioodpady pochodzenia kuchennego, trawa, liście, czy drobne gałązki z przycięcia krzewów. Dlatego też, jak wskazano wyżej, należy je dostarczyć do PSZOK lub zamówić odpowiedni kontener, co pozwoli na ich wydzielenie i poddanie odpowiedniej obróbce przed poddaniem do dalszych procesów.