Uwaga przedsiębiorcy! Trwa kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

24.01.2023

Informujemy, że w naszym mieście trwa kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie posiadania przez nich umów na odbiór odpadów komunalnych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miejski ul. Powstańców Śląskich 5-7 I piętro pok. 122 oraz na stronie internetowej https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady komunalne/inne/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/ w zakładce odpady komunalne).

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający odpady komunalne zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w terminie do 3 lutego.

 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

– przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres pok. 102.

– przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat_gok@um.zabrze.pl.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie gminy o ww. okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: