Zabrze przestrzenią rozwoju

Już dzisiaj – LVII sesja Rady Miasta Zabrze

21.11.2022

Dzisiaj w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2022 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2023 rok;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2023 rok;
 5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze;
 6. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku;
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – III etap;
 8. zmiany uchwały nr XVII/327/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 9. zmiany uchwały Nr XLVIII/730/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022;
 10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10;
 11. przekazania skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę Nr XXIV/318/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
 12. przekazania skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę Nr XVIII/342/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/318/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
 13. zmiany uchwały Nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze;
 14. zmiany uchwały nr XLVIII/732/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;
 16. zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat