Już dzisiaj – LII sesja Rady Miasta Zabrze

06.07.2022
Ratusz w Zabrzu

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 10.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze;
  3. zmiany Uchwały Nr XXXV/571/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
  4. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,  pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze;
  6. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.