“Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” – ostatnie wolne miejsca!

14.01.2022

Trwa rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”. Zostały jeszcze wolne miejsca na darmowe szkolenia specjalistyczne IT – grafika komputerowa, Autocad, tworzenie stron www. Zapraszamy do zapisów pracujących mieszkańców Zabrza lub osoby pracujące w naszym mieście.

Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

Szkolenia rozpoczną się w marcu, a zakończenie i wydanie certyfikatów zaplanowano na maj br.

Szczegółowe informację dostępne są TUTAJ.

Uczestnicy kursów organizowanych w ramach projektu “Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” mają zapewnione:

  • w pełni darmowe szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering,
  • szkolenia stacjonarne w małych – kilkuosobowych grupach,
  • certyfikat zewnętrzny,
  • zwrot kosztów nad osobą zależną (jeżeli dotyczy).

Mile widziane osoby w wieku 50+ oraz osoby z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do projektu zostaną poinformowane mailowe o wynikach rekrutacji.

Celem projektu “Językowo-komputerowo” jest podniesienie kwalifikacji pracujących zawodowo dorosłych w zakresie znajomości języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT).

Szkolenia oferowane są przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób.

Całkowita wartość projektu to 613 576,98 zł, w tym wartość dofinansowania: 521 540,43 zł. Realizowany będzie od 8 stycznia br. do 29 lipca 2022 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT.