Akcja Zimowa 2021/2022

28.10.2021

Zarządzeniem nr 836/IK/2021 prezydenta Zabrza z 19 października br. w naszym mieście powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej. Zatwierdzono również plan prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza w sezonie 2021/2022.

Celem działań Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych poprzez:

  • koordynację i nadzór w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej,
  • organizację całodobowego pogotowia Akcji Zimowej,
  • utrzymanie sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego wyznaczonego do prowadzenia Akcji Zimowej,
  • prowadzenie walki z gołoledzią, oblodzeniem i śliskością,
  • oczyszczanie miasta ze śniegu i błota pośniegowego.

W trakcie zebrania Komitetu, któremu przewodniczyła Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta miasta Zabrze. Omówione zostały najważniejsze założenia tegorocznej akcji. Podkreślono, że w tym tym roku nasze miasto zostanie podzielone między dwóch niezależnych wykonawców, a model ten został wypracowany w trakcie prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, Joachim Wienchor, członek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze, przedstawiciele służb mundurowych, Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Metropolitalnego, Tramwajów Śląskich oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem i za nadzór tych prac odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8.

Z ramienia przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej (prezydenta Miasta Zabrze) funkcję pełnomocnika prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze sprawować będzie naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Zabrzu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr (32) 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZD oraz w razie zajętej linii umożliwiająca pozostawienie nagrania interwencji).

Poza godzinami pracy MZD zgłoszenia przyjmowane są przez:

  • Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 373 33 88
  • Straż Miejską w Zabrzu – tel. 986.

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada br. do 31 marca 2022 r.