XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

11.10.2021

W poniedziałek 18 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2021;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
 3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – Etap III;
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Wincentego Witosa i ulicy Składowej w Zabrzu;
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maciejów w Zabrzu – I Etap;
 7. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
 8. zmiany uchwały Nr XXXI/520/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia  i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
 9. wyrażenia zgody na współdziałanie gminy Zabrze z innymi gminami oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach programu STOP SMOG;
 10. przystąpienia Miasta Zabrze do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
 11. protestu przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym;
 12. skargi nr BK.1510.10.2021 na dyrektora Zespołu Szkół Sportowych;
 13. skargi nr BK.1510.13.2021 na Prezydenta Miasta w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Zabrzu;
 14. nadania statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Zaborze Północ;
 15. utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Poremba i nadania jej statutu;
 16. nadania statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Centrum Południe;
 17. utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Śródmieście i nadania jej statutu;