Pracodawcy będą uprawnieni do kontrolowania trzeźwości pracowników

31.08.2021

Jeszcze w tym roku uchwalona może zostać nowelizacja Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Projekt zakłada, iż pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia pracodawcy.

Obecne rozwiązania prawne nie dają podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę prewencyjnego badania na zawartość alkoholu. Powodowało to komplikacje i ograniczenie możliwości zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy. Do tej pory badanie musiało być przeprowadzone przez organ powołany do ochrony porządku publicznego i musiało dotyczyć osoby, co do której zachodziło uzasadnione podejrzenie spożycia alkoholu w czasie pracy lub stawienia się do pracy po spożyciu.

Projekt ustawy zakłada, że kontrola trzeźwości będzie odbywać się metodami niewymagającymi badania laboratoryjnego. Sposób badania określony będzie w zbiorowym układzie pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Konieczne będzie uprzedzenie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.