XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

15.06.2021

W poniedziałek, 21 czerwca, o godz. 12.00, rozpocznie się XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta:
  1. debata nad raportem;
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zabrze wotum zaufania;
 2. Projekty uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2020 rok:
 3. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Zabrze w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2020 rok,
 4. przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/130/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 5. przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Zabrze z 2020 roku,
 6. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Zabrze w 2020 roku,
 7. dyskusja,
 8. głosowanie nad uchwałą;
  1. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2020 rok:
 9.  przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2020 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2020,
 10.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2020 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2020,
 11. dyskusja,
 12.  głosowanie nad uchwałą;
 • zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2021;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów;
  • Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 2021 – 2023;
  • zmiany uchwały nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności;
 • ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2021;
  • współpracy między Miastem Zabrze a Instytutem Regionów Europy z siedzibą w Salzburgu
   w Republice Austrii;
  • petycji nr BK.152.12.2021;