Otwarto Centrum Rozwoju Rodziny

08.06.2021

“Dom Rodzinny – bezpieczna przystań, Zabrze dla rodziny” to tytuł konferencji, która odbyła się dzisiaj w Zabrzu w ramach tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. W trakcie wydarzenia nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Wykład pt. “Rodzina w Zabrzu” wygłosiła naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka. “O potrzebach rodziny” mówiła Ludmiła Prusko, a “O działaniach na rzecz rodzin w Zabrzu” naczelnik Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu Ewa Wolnica. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek podsumowała działania podejmowane na rzecz rodzin przez kierowaną przez nią jednostkę. Podobnie Urszula Koszutska – przybliżyła uczestnikom konferencji działania podejmowane na rzecz rodziny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Otwarte dzisiaj przy ul. Park Hutniczy 8 Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu powstało w wyniku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs.

Celem projektu było stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny.

– Zabrzanie zyskują dziś nowe eksperckie zaplecze do rozwijania aktywności, organizacji warsztatów i grup samopomocowych oraz zdobywania wiedzy pod okiem specjalistów i doradców – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wspólny wysiłek zaowocował powstaniem kolejnej przestrzeni dla wspierania rodzin, a także seniorów, dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że najnowsza miejska inwestycja przyczyni się w Zabrzu do wielu udanych przedsięwzięć i kolejnych sukcesów w społecznej działalności.

CRR będzie prowadziło działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych (np. warsztaty, indywidualne poradnictwo, usługi asystenckie).

Podejmowane będą tu nst. działania:

1) Wsparcie grupowe dla rodzin: m.in. grupy samopomocowe, warsztaty, gdzie będzie można nabyć wiedzę nt. psychologii rozwojowej czy komunikacji w rodzinie. Zostanie wzmocniona motywacja, poczucie własnej wartości oraz funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny.

2) Wsparcie indywidualne dla rodzin: asystentura rodzinna i dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (w tym dla seniorów), poradnictwo psychologiczne, coaching, formy wsparcia dostosowane do sytuacji danego uczestnika.

3) Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego powstało CRR wyniosła: 5 mln 481 tys. 192 zł, w tym wartość dofinansowania: 4 mln 659 tys. 012 zł.