X Święto Optymizmu w Zabrzu

10.05.2021

Dzisiaj, przed zabrzańskim Ratuszem przy ul. Religi 1, zainaugurowano lokalne obchody X Jubileuszowego Święta Optymizmu. Dyrektorzy funkcjonujących w naszym mieście optymistycznych przedszkoli powitali mieszkańców kolorowymi balonami oraz pozytywnym, optymistycznym przesłaniem.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektorzy zabrzańskich optymistycznych przedszkoli oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Optymizmu w Ratuszu stanęło optymistyczne krzesło, na którym każdy chętny może usiąść i wylosować pozytywną myśl.

O godzinie 12.00 rozpocznie się także konferencja online z udziałem m.in.: przedstawicieli zabrzańskiego samorządu, Kędzierzyna-Koźla, Bolesławca oraz Warszawy.

Na tle Polski, to właśnie w Zabrzu funkcjonuje najwięcej przedszkoli, które uzyskały certyfikat “Optymistyczne Przedszkole”. Autorkami programu są Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot. Ma­te­ria­ł, zgodnie z którym pracują placówki, opar­ty jest na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym. Adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cja trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

W naszym mieście o licencję pozwalającą przystąpić do grona optymistycznych przedszkoli starają się aktualnie kolejne dwie placówki: Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi nr 48.