Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

05.05.2021

W związku z przypadającym dzisiaj Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych od godz. 9.00 do godz. 12.00 w naszym mieście działać będą konsultacje telefoniczne w zakresie form wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, które prowadzone będą przez Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerem 32 37 33 467.

Miasto Zabrze od kilkunastu lat opracowuje modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia. Na przestrzeni wielu lat prowadzone przez Miasto działania  jednoznacznie wskazały, iż we wszystkich dziedzinach życia naszego miasta należy systematycznie wprowadzać rozwiązania  niedyskryminujące praktyczne dla wszystkich, włączające osoby z niepełnosprawnościami  i ich rodziny tak, aby wszyscy mieszkańcy na miarę swoich potrzeb i możliwości znaleźli tu miejsce dla rozwoju i świadomego uczestnictwa. Bezpośrednim rezultatem jest tworzenie społeczeństwa równych szans, dostępu do wszelkich dziedzin życia i włączenie osób niepełnosprawnych do społeczności lokalnej.

W wyniku realizacji projektów inwestycyjnych pozyskaliśmy kolejne obiekty przyjazne dla wszystkich, pozwalające na poszerzenie bazy wspierającej, opiekuńczej, kulturalnej i turystycznej.

Realizowane obecnie w Zabrzu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami to m.in.:

  • Realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach środków PFRON
  • Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże przy wykonywaniu codziennych czynności, tj. załatwienie spraw urzędowych, w dotarciu na rehabilitację lub zajęcia terapeutyczne, pomoc w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych (w Zabrzu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej).
  • Projekt z „Inkluzją na Ty” – program partnerski realizowany przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu  –  rozwiązania zmierzające do wzrostu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz działania będące  wsparciem dla ich rodzin i opiekunów.  W ramach projektu są realizowane takie zadania jak m.in.: mieszkania treningowe, wsparcie interwencyjne i wytchnieniowe, świetlice popołudniowe;
  • Centrum Wsparcia Środowiskowego (będące częścią Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu), mające swoją siedzibę w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7, również tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin mieszkających lub korzystających z placówek pomocowych na terenie Zabrza.
  • Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie Most, Stowarzyszeniem  Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM – projekt Centrum Integracji Społecznej (realizacja lata 2021- 2023)  mający celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych i realną pomoc w uzyskaniu zatrudnienia na rynku pracy.

W ramach budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie w Zabrzu organizowane są cyklicznie od ponad dziesięciu lat Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych. Podczas dwóch dni odbywa się konferencja międzynarodowa, na której prezentowane są  nowatorskie metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z różnych krajów (prelegentami konferencji są przedstawiciele miast partnerskich Zabrza). Dotychczas  z referatami wystąpili tu m.in. goście z Francji, Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Włoch.  Zarówno instytucje publiczne, jak i stowarzyszenia, dzielą się podczas konferencji dobrymi praktykami w różnych dziedzinach życia osób niepełnosprawnych. Pozwala to szerokiej rzeszy uczestników na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, poprawę funkcjonowania placówek, wdrożenie pomysłów, niejednokrotnie nie wymagających dużych nakładów, a równie skutecznych.

W drugim dniu Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych, rozstrzygany jest doroczny konkurs „Wolontariusz Roku” , w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a także przedstawiciele organizacji społecznych. Tytuł Wolontariusza Roku nadawany przez Prezydenta Miasta Zabrze niejednokrotnie otrzymują niepełnosprawni przedstawiciele organizacji pozarządowych czy też osoby z niepełnosprawnościami będące członkami tych organizacji. Pozwala to na zbudowaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz ukazanie ich pozytywnego wkładu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od wszelkich form dyskryminacji.