Projekt „Przedszkole naszą szansą” w zabrzańskich przedszkolach

11.03.2021

Od 1 marca br. do 31 sierpnia 2022 w trzech zabrzańskich przedszkolach realizowany będzie projekt pt. „Przedszkole naszą szansą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w trzech zabrzańskich przedszkolach:

 • Przedszkolu nr 29 (ul. I. Paderewskiego 53);
 • Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 (ul. W. Brysza 4);
 • Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48, (ul. prof. T. Kotarbińskiego 16).

Celem projektu jest zwiększenie na terenie Zabrza dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 96 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym poprzez organizację specjalistycznych zajęć umożliwiających dziecku z niepełnosprawnościami wyrównanie deficytów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziano organizację nst. zajęć:

 • Alternatywna komunikacja – metoda PECS/AAC,
 • Integracja bilateralna,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Trening umiejętności społecznych (TUS),
 • Zajęcia TUPUTAN.
 • Zajęcia metodą KNILL,
 • Stymulacja polisensoryczna (SI),
 • Sensomotoryka,
 • Sensoplastyka,
 • Bajkoterapia,
 • Masaż taktylny,
 • Logopedia,
 • Zajęcia metodą Weroniki Scherborne,
 • Terapia ręki,
 • Zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
 • Hortiterapia.

Projektem objętych jest ogółem 96 dzieci oraz 14 nauczycieli, którzy w ramach doskonalenia zawodowego wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach.

Przedszkola zostaną odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w trakcie realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu. W w/w placówkach, na potrzebę realizacji zajęć, zostaną też zaadaptowane pomieszczenia.

Budżet projektu wynosi 428 950,00 zł,  w tym  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 364 607,50 zł. Wkład  własny do projektu to 64 342,50 zł.