XXXI sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

09.03.2021

W poniedziałek, 15 marca, o godz. 14.00, rozpocznie się XXX sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

  1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
  3. udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności;
  4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2021;
  5. określenia  i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
  6. skargi nr BK.1510.3.2021 na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
  7. petycji nr BK.152.10.2021;
  8. zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zabrze za rok 2021;
  9. zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze.