Zwolnienie z opłaty koncesji dla restauratorów

24.02.2021

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zabrze radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolnienie to zaproponowała prezydent Zabrza po dokonaniu analizy ekonomicznej i prawnej, a także po uwzględnieniu trudnej sytuacji, z jaką w związku z pandemią borykają się obecnie przedsiębiorcy.

Wprowadzenie tej formy pomocy dla zabrzańskich przedsiębiorców umożliwiła nowelizacja Ustawy o Szczególnych Rozwiązaniach Związanych z Zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i Zwalczaniem COVID-19, Innych Chorób Zakaźnych oraz Wywołanych Nimi Sytuacji Kryzysowych, która weszła w życie 26 stycznia br.

Przyjęta przez Radę Miasta Zabrze uchwała przewiduje zwolnienie przedsiębiorców z pozostałej opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), należnej w 2021 r.; a także zwrot 70 proc. pobranej opłaty od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały – zwolnienie przedsiębiorców z konieczności wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie dla nich pomocne i pozwoli im na przetrwanie sytuacji kryzysowej.