Zabrze przestrzenią rozwoju

XXX sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

15.02.2021

W poniedziałek, 22 lutego, o godz. 14.00, rozpocznie się XXX sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2021 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
 3. wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 41, 41a, za cenę obniżoną;
 4. zmiany uchwały nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 5. zmiany Uchwały Nr XXVIII/453/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
 6. zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
 7. zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
 8. zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
 9. zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 10. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Zabrze;
 11. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
 12. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 13. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zabrze;
 14. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2021-2025;
 15. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 16. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 17. zaliczenia dróg ul. ks. Hauptmana, św. Kamila i Racławicka zlokalizowanych w Zabrzu w dzielnicy Zaborze-Południe do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
 18. petycji nr BK.152.6.2020;
 19. petycji nr BK.152.7.2020;
 20. petycji nr BK.152.2.2021;
 21. petycji nr BK.152.3.2021;
 22. petycji nr BK.152.4.2021;
 23. petycji nr BK.152.5.2021;
 24. petycji nr BK.152.6.2021;
 25. petycji nr BK.152.7.2021;
 26. petycji nr BK.152.9.2021;
 27. skargi nr BK.1510.2.2021 na Prezydenta Miasta Zabrze;
 28. określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zabrze dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej;
 29. zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zabrze za rok 2021;
 30. powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Zabrze do spraw Akcji Zimowej;
 31. zmiany uchwały nr XIX/349/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID19.