XXVII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

19.11.2020
Ratusz w Zabrzu

24 listopada odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

  1. zmiany budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2021 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2021 rok;
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze;
  6. zmiany uchwały nr XIX/350/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia  i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020;
  7. zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze  w ramach repatriacji;
  8. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2021;