XXVI sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

12.10.2020
Ratusz w Zabrzu

19 października odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
 3. określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2020 roku w wysokości 21.000.000 zł.
 4. przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Zabrzu;
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze;
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zbywania oraz zbywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielenia bonifikat;
 7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 8. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Ignacego Paderewskiego;
 9. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem prefabrykowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej;
 10. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem prefabrykowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej;
 11. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 12;
 12. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Zabrze;
 13. określenia  rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi;
 14. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
 15. zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze.