Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. akcji odszczurzania

04.09.2020

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) oraz w oparciu o Rozdział 11 § 18 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze, ustala się termin przeprowadzenia akcji odszczurzania w dniach od 14.09.2020 r. do 16.10.2020 r.

Akcja ta będzie polegała na jednorazowym wyłożeniu trutki na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz z budynkami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub przechowywania produktów rolno spożywczych.

Do dnia 11 września br. należy dokonać oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych ww. obszary celem pozbawienia gryzoni możliwości uzyskania pożywienia.

Do akcji odszczurzania pożądane jest wykorzystanie szerokiego asortymentu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni w akcjach powszechnych, dostępnych obecnie w handlu, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta.

W terminie do dnia 11 września br. należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość trutki. Normy zużycia trutki według wskazań podanych na opakowaniu przez producenta.

W dniu 14 września 2020 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta.

W dniach od 14 września 2020 r. do 16 października 2020 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając w miarę spożycia przez gryzonie.

Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i przekazywać do utylizacji, natomiast w dniu 16 października 2020 r. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić zarządzane nieruchomości. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. W czasie trwania akcji odszczurzania zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu. W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „Uwaga-trutka!”. W wypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką, należy chorego bezwzględnie skierować do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia, względnie szpitala. Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie informuje się, że osoby, które nie dopełnią w/w obowiązków podlegają zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.