Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn. “Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door”

06.08.2020


Miasto Zabrze informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.:„Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door”. Konsultacje posłużą do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców Zabrza w zakresie mobilności oraz pomocy w dostępie do edukacji, aktywności zawodowej i społecznej.

Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door stanowi kluczowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Ankieta zgłaszania potrzeb jest anonimowa, skierowana do osób pełnoletnich mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. z powodu: ograniczonej sprawności fizycznej -poruszające się przy pomocy chodzików/ kul lub na wózkach inwalidzkich, ograniczonej zdolności do samodzielnej oceny sytuacji (osoby słabowidzące) itp. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz przyczynią się do opracowania diagnozy potrzeb.

Termin i forma przeprowadzania konsultacji społecznych:
Konsultacje rozpoczną się 6 sierpnia br. i potrwają do 20 sierpnia br.

Odbywać się będą w formie:
– elektronicznej (ankieta dostępna pod linkiem https://forms.gle/Q6fc6DaMWfHPfseH8
– papierowej (przedkładanych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, II piętro, pok. 201).

Za koordynację konsultacji społecznych po stronie Miasta Zabrze odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (Urząd Miejski w Zabrzu, tel. 32/ 37 33 435, e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl).


DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIETY.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl