W Zabrzu rusza projekt ekologiczny o wartości ponad 40 mln zł

04.08.2020

W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisana została dzisiaj pierwsza umowa wykonawcza w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu. Jego celem jest istotna poprawa jakości powietrza poprzez zamknięcie dwóch kotłowni osiedlowych oraz podłączenie do ekologicznego ciepła sieciowego mieszkań w dzielnicach Helenka i Rokitnica.

W obecności wiceprezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego podpisy na umowie złożyli: prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Lesław Złotorowicz, członek zarządu ZPEC Henryk Kurda, prezes zarządu B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. Witold Bocianowski oraz wiceprezes zarządu B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. Beata Skrzypczak.

Podpisany dzisiaj dokument dotyczy realizacji pierwszego zadania w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu „Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Wartość zadania „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu” wynosi ponad 3,5 mln zł (3 642 030 zł), z czego ok. 62 proc. wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych.

W ramach realizowanego zadania powstanie podziemna sieć ciepłownicza przebiegająca wzdłuż ul. Jordana przez teren osiedla Helenka aż do punktu włączenia na terenie likwidowanej kotłowni przy ul. Niepokólczyckiego.

Głównym celem całego projektu, planowanego na lata 2020-2023, jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto, przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji ponad 80 miejskich obiektów za kwotę ok. 100 mln złotych.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok w kierunku zapewnienia Zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 14 300 000 zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych. Ponadto, na rzecz realizacji inwestycji firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł

Dzisiejsze podpisanie umowy na realizację pierwszego zadania rozpoczyna bardzo ważny projekt. Dzięki niemu zlikwidujemy dwie osiedlowe kotłownie, a blisko 3 tysiące mieszkań uzyska możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Cena ogrzewania w dzielnicy Helenka i Rokitnica będzie równa cenie obowiązującej na terenie miasta Zabrze dla odbiorców zasilanych ze źródła Fortum Silesia S.A., czyli w Rokitnicy będzie niższa niż dotychczas – mówi Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC sp. z o.o.

Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W skutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

W konferencji udział wzięli:
• Krzysztof Lewandowski – I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze,
• Lesław Złotorowicz – Prezes Zarządu ZPEC,
• Henryk Kurda – Członek Zarządu ZPEC,
• Witold Bocianowski – Prezes Zarządu B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o.,
• Beata Skrzypczak – Wiceprezes Zarządu B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o.