XXIII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

08.07.2020

15 lipca odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 12.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) przystąpienia do sporządzenia Strategii Smart Zabrze na lata 2021-2030;
4) zmiany uchwały nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
5) przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu poprzez włączenie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Zabrzu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu;
6) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze;
7) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze;
8) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
9) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
10) skargi nr BK.1510.5.2020 na Prezydenta Miasta Zabrze;
11) skargi nr BK.1510.6.2020 na dyrektora jednostki oświatowej;
12) apelu o zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia.
9. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w tym projekty uchwał w sprawach:
1) powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023;
2) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020-2023.