PUP – do 3 czerwca trwa nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

26.05.2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza kolejne nabory wniosków o udzielenie:

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia
  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia
  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia
  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Termin składania wniosków: od 21 maja do 3 czerwca 2020 r.

Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj

Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:

 • w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu
 • pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu)
 • w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
  • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.