Wzrosła liczba uczestników projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”!

13.05.2020

Dzięki staraniom prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik uczestnicy projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”, którzy znajdowali się dotąd na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową. Pozwoli to na realizację 213 inwestycji.

O tym, że prezydent Zabrza podjęła starania w celu przyznania środków finansowych dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii” informowaliśmy w kwietniu br.

Program polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza. Deklaracje uczestnictwa składane były od 16 stycznia do 4 lutego br. Zgodnie z założeniami konkursu dla mieszkańców przeznaczono pulę ok. 1,7 mln zł ze środków unijnych. Ze względu na duże zainteresowanie (złożono 274 deklaracje) należało przyprowadzić losowanie, które odbyło się 8 kwietnia. W jego wyniku stworzono, zgodnie z regulaminem, listy: „podstawową” i „rezerwową”.

– Obecnie podjęłam działania zmierzające do zwiększenia nakładów na realizację projektu, aby umożliwić większej liczbie mieszkańców Zabrza otrzymanie dofinansowania – zadeklarowała wtedy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Pierwotna pula przewidziana na realizację projektu zakładała budżet 1700000,00 zł. Po zwiększeniu przez prezydent Zabrza nakładów pula środków wzrosła do ponad 2777000,00 zł, co pozwoliło na zwiększenie liczby inwestycji możliwych do zrealizowania do 213. Uczestnicy projektu, którzy znajdowali się na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową, a ci, którzy otrzymali liczbę punktów od 5-0 znajdą się na nowej liście rezerwowej.

4 maja br., Miasto Zabrze złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. dotyczący projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”.

Decyzję o wyniku konkursu Urząd Marszałkowski poda najwcześniej pod koniec br.