Zarządzenie prezydenta miasta – opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

08.05.2020

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 304/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w 2020 roku.

W załączeniu treść zarządzenia: