PUP – nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

08.05.2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Wnioski można składać w terminie: 07-20 maja 2020 r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go
w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Link do wniosku na platformie praca.gov.pl

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:

W formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu (do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez przedsiębiorcę).

W formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
• na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
• za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.