Przypominamy: niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

22.04.2020

Przypominamy, że dla mikroprzedsiębiorców dostępna jest niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka do kwoty 5 tys. zł będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Złóż wniosek

Szczegóły dotyczące pożyczki dostępne są na stronie www.gov.pl