XIX sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

17.04.2020

23 kwietnia odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 12.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce;
4) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce;
5) odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19;
6) określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020;
7) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności;
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Zabrze wraz z budynkiem położonym w Zabrzu przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1.

Przewodniczaca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar będzie prowadzić sesję z sali sesyjnej (sala nr 115) budynku Ratusza Miejskiego przy ul. prof. Z. Religi 1 w Zabrzu.

Zainteresowani będą mogli śledzić transmisję sesji na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.