Poprawka tarczy antykryzysowej i tzw. tarcza finansowa niedługo wejdą w życie

17.04.2020

Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją dotyczącą tzw. tarczy antykryzysowej. Na chwilę obecną projekt ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zawierający w sobie obszerną nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest przedmiotem obrad 10 posiedzenia Sejmu. Należy spodziewać się, że ustawa ostatecznie zostanie uchwalona i trafi do podpisu Prezydenta. Zgodnie z założeniem ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, a co za tym idzie może być prawem obowiązującym już w ten weekend.

Projekt przewiduje zupełnie nowe formy wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających
z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Formy wsparcia obejmować mają m.in. w szczególności: pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową. Podmiotem wspierającym ma być Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – spółka, w której 100% akcji należy do Skarbu Państwa.

Ponadto projekt zawiera uzupełnienie z tzw. tarczy antykryzysowej. M.in. rozszerza możliwość uzyskania wsparcia
w postaci zwolnienia ze składek ZUS (dla podmiotów zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób) oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (rozszerzając krąg uprawnionych do takiej pożyczki o przedsiębiorców niezatrudniających pracowników).

Informacje o wprowadzeniu zmian zamieścimy w dziale COVID-19. Zabrze wspiera przedsiębioców