Coraz bliżej do oddania nowej filii żłobka

08.04.2020

Trwają prace budowlane w obiekcie przy ul. Niedziałkowskiego 2, w którym powstanie filia żłobka miejskiego. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 4 mln zł (4 285 320 zł), z czego aż 879 980 zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach programu „MALUCH+” 2019.

W dotychczas funkcjonujących w Zabrzu oddziałach żłobka zapisanych jest aż 788 dzieci, a dzięki nowemu obiektowi powstanie kolejnych 40 miejsc.

Inwestycja obejmuje m.in.:

  • przebudowę wewnętrznego układu budynku
  • docieplenie ścian, dachu oraz stropu poddasza i podłogi 
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • przebudowę instalacji c.o., elektrycznej i wykonanie nowej wentylacji oraz instalacji wod. – kan.
  • modernizację źródła ciepła
  • przebudowę klatki schodowej
  • zakup wyposażenia wraz z montażem
  • uporządkowanie i zagospodarowania terenu.

Planowany termin zakończenia robót przypada na 25 maja br., jednak ze względu na utrudnienia powodowane epidemią, zostanie nieznacznie przesunięty.

Dodatkowo remont budynku prowadzony jest także w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap II” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.