Poradnik przedsiębiorcy – “Tarcza antykryzysowa”

03.04.2020

Prezentujemy Państwu “Poradnik przedsiębiorcy”, w którym omawiamy formy wsparcia przedsiębiorcy przewidziane przez Ustawę z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem nowelizacji z 31 marca br.

Tzw. tarcza antykryzysowa w części dotyczącej narzędzi służących przedsiębiorcom w czasach kryzysu wywołanej COVID-19 obejmuje obszerną regulację ustawy z 31 marca br. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Niniejszy poradnik ma za zadanie w przystępny sposób przedstawić szczególne uprawnienia przewidziane dla przedsiębiorców z założenia mające w realny sposób uchronić ich od skutków gospodarczej recesji związanej z panującą epidemią wirusa Sars-Cov-2.

Z uwagi na obszerność regulacji i bardzo szybki proces legislacyjny, trudno przedstawić jednorazowo wszystkie ułatwienia i pomocne informacje. Dodatkowo praktyczna realizacja mechanizmów wynikających z ustawy będzie zależeć od praktyki organów upoważnionych do rozpatrywania określonych wniosków. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby udostępnione informacje były aktualne i pełne.

Do podstawowych i najbardziej znaczących ułatwień dla przedsiębiorców należą:

1. Świadczenie postojowe – przeznaczone dla firm, w których z uwagi na panującą sytuację doszło do przestoju w prowadzeniu działalności; przysługuje również zleceniobiorcom i wykonującym świadczenia na podstawie umów o dzieło oraz o świadczenie usług, które straciły zatrudnienie z powodu przestoju zleceniodawcy.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania i wypełnienia na:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

2. Świadczenia związane z ochroną miejsc pracy – przeznaczone dla firm zatrudniających pracowników, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych oraz doznały przestoju w pracy; świadczenia te mają służyć zachowaniu ciągłości zatrudnienia w firmie.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączników dostępne są pod adresami:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Wnioski można składać elektronicznie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS przez 3 miesiące (marzec-maj 2020) – przeznaczone dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających tylko swoje składki spełniających kryterium dochodowe oraz firm-płatników składek opłacających je od maksymalnie 10 osób.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania na:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

4. Dopłata do wynagrodzeń pracowników – przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zatrudniającym pracowników, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ; dopłata przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dowiedz się więcej na:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

5. Dofinansowanie części kosztów działalności – przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dowiedz się więcej na:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

6. Jednorazowa pożyczka w wysokości do 5000 zł udzielana mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (stopa redyskonta weksli to obecnie 1,05 %); Zgodnie z ustawą pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączników dostępne są pod adresem:
https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Ustawa przewiduje też szczególne rozwiązania dla określonych grup przedsiębiorców takie jak:

• Zawieszenie wymogu badań przeprowadzania badań okresowych pracowników w czasie ogłoszonej epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Warto pamiętać, że zaległe badania trzeba wykonać w ciągu 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.
• Możliwość ubiegania się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym przez pracodawcę będącego zakładem aktywności zawodowej w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności
• Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z zachowaniem prawa do rekompensaty kosztów
• Przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
• Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych RTV od firm
• Możliwość dokonania zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego w sytuacji istotnego wpływu epidemii na wykonanie tej umowy
• Wygaszenie wzajemnych obowiązków stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
• Dopuszczenie u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r. możliwości zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
• Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
• Przedłużenie czasu trwania umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, których okres zakończenia przypadałby po tym wejściu w życie – do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych na podstawie oświadczenia woli najemcy oraz ograniczenie do 30 czerwca 2020 r. możliwości wypowiadania umowy najmu i czynszu najmu.

Dowiedz się więcej na:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Jeśli masz pytania co do Twojej szczególnej sytuacji. Nie jesteś pewien czy możesz skorzystać z którychś z udogodnień przewidzianych przez „tarczę”, zapraszamy do kontaktu z prawnikiem w ZCRP na jego dyżurach telefonicznych w każdy poniedziałek w godzinach 14-17 oraz w piątki 7.30-10.30 pod numerem telefonu: 32 273 97 82.