Informacja nt. ulg proponowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

23.03.2020

Mając na uwadze występowanie negatywnych skutków wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego informuję, iż zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.) – dalej o.p., organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od
    nieuregulowanych terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie za art. 67b o.p. organ podatkowy, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących
     aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
    a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
    b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze
         ponadsektorowym,
    c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego
         podejmowanego w interesie europejskim,
    d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
    e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na
         podstawie odrębnych przepisów,
    f) na szkolenia,
    g) na zatrudnienie,
    h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
    i) na restrukturyzację,
    j) na ochronę środowiska,
    k) na prace badawczo-rozwojowe,
    l) regionalną,
    m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

Mając na uwadze, ulgi udzielane są wyłącznie na wniosek podatnika to aby móc skorzystać z możliwości ich zastosowania koniecznym jest złożenie wniosku ze wskazaniem o zastosowanie jakiego rodzaju ulgi Podatnik wnosi.

Załączniki do wniosku:
• Wszelkie dokumenty potwierdzające negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność gospodarczą (chodzi np. o załączenie porównania obrotu za tożsamy okres w poprzednim roku).
• W przypadku ubiegania się o ulgę w ramach pomocy de minimis – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).
• Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to koszt 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A. 29 1050 0099 6483 2206 0000 0000.