Gospodarka odpadami komunalnymi

20.03.2020

W związku z kończącą się umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, miasto podjęło kroki w celu zapewnienia ciągłości tego procesu. Mając na uwadze dodatkowe obciążenia, związane ze stanem zagrożenia epidemicznego podjęliśmy starania, aby niezbędne działania zrealizować możliwie najszybciej. Umożliwiło to zawarcie umowy z FCC.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą gminy nie mogą partycypować w kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a regulacje cenowe wprowadzone przez FCC wynikają m.in. ze wzrostu kosztów przetwarzania i zagospodarowania odpadów (w tym cen energii i transportu), wzrostu opłaty marszałkowskiej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania odpadów komunalnych. Wymienione czynniki powodują wzrost kosztów realizacji usługi leżących po stronie wykonawców. Dodatkowo gminy zobowiązane są do podejmowania inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami, takich jak budowa własnych punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Apelujemy do mieszkańców o segregowanie odpadów, co ma bezpośrednie przełożenie na niższą stawkę opłat. Jednocześnie zwracamy uwagę na szeroki zakres usług świadczonych w Zabrzu, gdzie w oferowanej cenie jest np. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, udostępnienie raz w roku 4 szt. worków BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe, brak limitów ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK, zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne oraz bioodpady). Działania te odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Warto ponadto zauważyć, że w innych miastach ceny są zbliżone, a różnice wynikają z zakresu usług i czasu uaktualnienia stawek.

Radni rozumiejąc powagę sytuacji i kierując się poczuciem odpowiedzialności podjęli na poprzedniej sesji stosowne uchwały.