Zawieszenie działalności punktów NPP i NPO na terenie Miasta Zabrze

17.03.2020

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem zawiesza się osobiste udzielanie porad prawnych oraz mediacji w punktach NPP i NPO zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze do odwołania.

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane telefonicznie lub e-mailowo w ustalonych godzinach pracy punktów po wcześniejszym ustaleniu kontaktu pod nr tel. 32) 37 33 500 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Warunkiem uzyskania porady jest dostarczenie drogą elektroniczną na adres: bkoziel@um.zabrze.pl skanu uzupełnionego i podpisanego wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość wraz z oświadczeniem.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatka będzie sporządzana podczas telefonicznego umawiania się na poradę.

Wniosek znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Dokumenty do pobrania