XVIII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

10.03.2020

16 marca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności;
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu”;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie ul. Bytomskiej 119 na osiedlu Borsig;
6) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023;
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2020;
8) zmiany Uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”;
9) zaliczenia dróg – ul. Lawendowa, ul. Jowisza oraz drogi łączącej ul. Lawendową z ul. Jowisza do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
10) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Bażantów;
11) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Bocianów;
12) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego;
13) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;